1- چرا باید حزب داشت

آدرس تماس با حزب: hezbe.edalate.ejtemaie@gmail.com

خودتان را دست کم نگیرید تصور نکنید سیاستمداران آدم‌های برجسته ای‌ هستند. بسیاری از آنها احمقها و دیوانگانی بیش نیستند. اجازه ندهید رمال ها، لمپن ها، فاسدین، دزدان و معامله گران مفتخور بر شما حکومت کنند.آینده و سرنوشت خود وفرزندانتان را به دست دلالان٬ تجار ٬رانت خواران و بازاری ها ی بزرگ که آخوندها سخنگو ونمایندگانشان هستند٬ نسپارید. آینده و سرنوشت خود وفرزندانتان را خودتان در دست بگیرید.خودتان حاکم بر جامعه شوید.

این سایت متعلق به کارمندان, معلمان, مهندسان, کارگران , کشاورزان, دستفروشان ,استادان پرستاران و دانشجویان انقلابی است.آنها که دیکتاتوری نمیخواهند. شما منافع متضاد ندارید.بیانیه عدالت اجتماعی را بخوانید تا اطمینان حاصل کنید این حزب متعلق به چه کسانی است وچه کسانی را می خواهد به قدرت برساند.

اگر بگویی به هیچ حزبی نمی خواهی بپیوندی پس خود بخود به احزاب تجار دلالان رانت خواران٬وبازاری های بزرگ متعلق هستی بدون آنکه خود بدانی و درحزب دشمنانت عضو هستی وهنگام رای گیری هم به نمایندگان شان رای می دهی.از این خفت بالاتر نیست که دراحزابی باشی که به فرزندان شما اعتیاد٬ فحشا و بیکاری دادند می دهند وخواهند داد.

دونوع حکومت می تواند در ایران باشد. ۱- حکومت تجار٬ دلالان ٬رانت خواران٬ بازاری های بزرگ و سوداگران ۲- حکومت دبیران٬ کارمندان، مهندسان٬ کارگران٬ استادان کشاورزان و دانشجویان انقلابی.
به دنبال راه حل سومی نباشید.

بسیاری ٬این حکومت نحس اسلامی راتنها نقد می کنند. ما راه حل را به شما می دهیم.

بازرگانان ٬دلالان٬ رانت خواران٬بازاری های بزرگ وسودجویان واقشاری که ازاین حکومت راضی هستند ٬حزب واتحاد خودشان را دارند (حزب موتلفه اسلامی٬ اتحادیه های بازاری ها٬حزب نواندیشان ایران اسلامی ٬جامعهٔ روحانیت مبارز ٬ جبههٔ پایداری انقلاب اسلامی معروف به جبههٔ پایداری٬ جبهه ایستادگی ایران اسلامی٬ جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی ٬ حزب اعتدال و توسعه٬ انصار حزب‌الله٬ جماعت دعوت و اصلاح, مجمع روحانیون مبارز،مجمع نیروهای خط امام …) این شما هستید که نه حزب دارید نه اتحادیه.تا وقتی حزب نداری در خدمت احزاب دلالان٬تجار٬ رانت خواران و…هستی.حتی اجازه تشکیل  حزب خودتان رادر ایران ندارید.پس چطور می خواهید انقلاب کنید؟ چگونه می خواهید از این وضع اسفناک رها شوید؟. شورش های عظیم شما ناکام میماند چون زیربال یک حزب نیستید٬ چون متحد نیستید.

چاره و راه حل شما اینجاست.

بدون اتحاد کارمندان معلمان مهندسان کارگران استادن و دانشجویان انقلابی نمی توان انقلاب نمود. چگونه می خواهید متحد شوید؟ همه زیر چتر عدالت اجتماعی متحد شوید تا بتوانید انقلاب کنید. برنامه حکومت شما اینجا داده شده است که حکومت را خودتان اداره ورهبری کنید و حکومت و دستگاه قانون گذاری را به هیچ کدام از احزاب بازاری ها وتجار یا مذهبی نسپارید. بگذارید آینده تان در دست خودتان باشد. ما شما را  مثل زنجیر به هم متصل می کنیم تا متحد شوید. تا با اتحادی بزرگ و آهنین انقلابی راه بیندازید. وگرنه دوباره احزاب تجار و بازاری ها و دلالان شما را فریب داده و زیر پوشش نحس خود می کشند.شما باید حزب یا تشکل خود را داشته باشید.

شما (کارمندان٬ کارگران٬ دبیران٬ مهندسان٬ پرستاران٬ استادان) منافع و راه حل های مشترک دارید. اگر می خواهید دستتان در دست هم بیفتد باید شما حلقه های پراکنده ٬ روی این سایت مثل زنجیر آهنین به هم متصل شوید.اینجا محل اتحاد شماست. روی این سایت شما تنها با فشار روی یک دکمه  به یکدیگر متصل و متحد میشوید وانقلابی بزرگ برپا میکنید .از شر احزاب تجار وبازاریهای بزرگ رها میشوید.

این حزب متعلق به هیچ شخص گروه ایده یا عقیده ای نیست. این حزب متعلق به شماست. هم اکنون شما در ایران در زیر پرچم تجار دلالان رانت خواران٬ و معامله گران و نماینده شان یعنی حکومت اسلامی هستید. شما نمی توانید با اینها متحد شوید. بایدحزب خودتان را داشته باشید تا دوباره فریبتان ندهند.اهداف ومنافع بازاری ها وتجار و دلالان بااهداف ومنافع شما ضدیت دارد. آنها کارشان و منافعشان ایجاب می کند سر شما کلاه بگذارند٬ گرانتر بفروشند٬ هر روز نرخ ها را افزایش دهند.اینها به همه شما فقر گرانی بیکاری٬ به فرزندانتان فحشا و اعتیاد٬ به جامعه فساد وغارت تزریق کردند. اگر شما همین را می پذیرید پس به احزابشان بپیوندید.

راه دشمن همه نشناختیم                         تیشه بر راه خود انداختیم

اما به برنامه حزب عدالت اجتماعی نگاهی بیندازید و ببینید چگونه آینده خودتان و فرزندانتان را در دست خودتان بگیرید و آینده خود و فرزندانتان را به دست این تجار , دلالان ,سوداگران و بازاری ها ی بزرگ نسپارید.

بخواهید برای نخستین بار در تاریخ, شما اولین کسانی باشید که حکومت در دست خودتان  بیفتد نه در دست یک دولت. حزب عدالت اجتماعی تشکیل شد که مردم ایران, حاکمیت کشورشان را به دست خود تغییر دهند، حکومت به دست شان بیفتد، تا از شرّ بی‌عدالتی رها شوند. اگرتعریف دموکراسی حکومت مردم بر مردم است پس:

تشکیل حکومت مردم بر مردم: نه‌ حکومت دولت بر مردم

کدام مردم؟ کارمندان معلمان دبیران مهندسان کارگران کشاورزان پرستاران استادان و دانشجویان

اگر میخواهید رها شوید از : مصائب اجتماعی، بیکاری، ظلم، فقر، بی‌ عدالتی، ستم، شکنجه، اختلاس، دزدیها، زندانها، اعتیاد، …فقط یک راه است: متحد شدن در زیر چتر یک حزب. سپس خودتان حکومت را بدست بگیرید. پس از خواندن بیانیه عدالت اجتماعی پی خواهید برد که این تنها حزبی است که متعلق به خودتان است.

شما جز کدام دسته هستید؟ مردم دو دسته هستند: آنها که از دیکتاتوری سود میبرند و آنها که از دیکتاتوری رنج میبرند و دیکتاتوری نمیخواهند. اقشاری هستند که خواهان این حکومت و دیکتاتوری، شکنجه، زندان و زورگویی نظامی هستند تا بتوانند در سایه دیکتاتوری براحتی کشور را چپاول کنند. آنها نمیخواهند مردم در حکومت باشند تا بتوانند ایران را غارت کنند. اما ما و آنها که به حزب عدالت اجتماعی می‌پیوندند میخواهیم مردم, حکومت در دستشان باشد تا جلوی این اقشار دیکتاتور خواه گرفته شود